Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności

Wartość projektu: 2 515 799,39 zł Wysokość dofinansowania: 2 064 449,40 zł

Opis projektu

Nazwa i numer projektu: RPZP.02.04.00-32-0001/16  „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności”

Źródło finansowania (w ramach jakiego programu, działania projekt był/jest realizowany):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Wartość projektu

2 515 799,39 zł

Wysokość dofinansowania

2 064 449,40 zł

Okres realizacji:

od 13-06-2016 do 31-07-2018

Krótki opis

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja734 punktów  oświetlenie miejskiego na 68 ulicach prowadząca do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sektorze oświetlenia, a tym samym obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt więc jest zgodny z celami polityki ochrony środowiska, w tym realizuje cele pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem ograniczenia zużycia energii finalnej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcie prowadzi do zmniejszenie zużycia energii finalnej o 191 368 kWh/rocznie, a tym samym doprowadzi do obniżenia emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego, w tym dwutlenku węgla o 63,73 Mg/rok. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, związane z modernizacją oświetlenia, spowoduje ponadto pozytywny wpływ w zakresie gospodarki odpadami, poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej